PERKULJA DHE GJUNJEZIMI,

 

ESENCA E ADHURIMIT
 
NE VIJIM DO TE JAPIM AJETE KUR'ANORE DHE VERSESE BIBLIKE PER PERKULJEN DHE GJUNJEZIMIN GJAT ADHURIMIT TE ZOTIT.
 
KUR'AN Suretu Bekare
 Ajeti - 43. - Falni namazin dhe jepni zeqatin, dhe përuluni (në ruku’ ) me ata që përulen.
Suretu Ali Imran 

  • Ajeti - 43. Oj Mejreme, vazhdoje adhurimin ndaj Zotit tënd, bën sexhde dhe falu për Zotin bashkë me ata që falen! 
  •  Suretu El Alak  
    Suretu El Furkanë
  • Ajeti -10. (9. A më tregon atë që pengon,) një rob kur ai falet?
  • Ajeti - 19. Jo, Jo! Ti mos iu bind atij, vazhdo me sexhde dhe afroju Zotit me të.

 

  • Ajeti - 64. Dhe që për hirë të Zotit të tyre natën e kalojnë duke bërë sexhde dhe duke qëndruar në këmbë (falen).

 
BIBEL : Psalmat 95:6 "Hajdeni te lutemi e te perkulemi, ti gjunjezohemi Perendise, Krijuesit tone".
Joshua 5:14 " Joshua u perkul gjer ne toke dhe filloi te lutej..."
Mbreterit 118:42 "por Elija u ngjit ne maje te Karmelit; ai u ul mbi gjunje dhe fytyren e uli (vuri) ne mes te kembeve"
 
Numrat 20:61 " dhe ata Moisiu dhe Aaroni u perkulen gjer mbi dhe, e perpara tyre u shfaq lavdia e perendise".
 
HEQJA E KEPUCEVE DHE SANDALEVE NE VENDE TE SHENJTA (TEMPUJ : XHAMI, KISHA DHE SANAGOGA)
BIBEL , Vepra e Apostujve 7 : 33 " dhe Ai (Perendia) i tha atij (Moisiut) : hiqi sandalet, sepse po qendron ne toke te shenjte".
Eksodi,3:5  Perëndia tha: "Mos u afro këtu: hiq sandalet nga këmbët, sepse vendi në të cilin ndodhesh është vend i shenjtë".
 
 
PAPA DUKE BERE SEXHDE SIPAS BIBLES
 


 
DHE NJE MUSLIMAN DUKE BERE SEXHDE SIPAS KUR'ANIT

 
PYETJE : A ME TREGONI KU ESHTE

DIFERENCA MES TYRE